วช.เปิดตัว 9 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดตัว 9 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ที่มีผลงานดีเด่น แสดงถึงความคิดริเริ่มจนเป็นที่ยอมรับ และยกย่องในวงวิชาการ 7 สาขาวิชาการ
วันนี้ (29 ธ.ค.) นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แถลงว่า คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีมติประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และอุทิศตนในการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่นแสดงถึงความคิดริเริ่ม และสั่งสมกันมาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับ และยกย่องในวงวิชาการ โดยปี 2552 มีนักวิจัยที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 9 ราย จาก 7 สาขาวิชาการ ได้แก่
1.ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7.รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสัตน์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8.รศ.ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร สาขาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9.ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Advertisements